ارائه خدمت براساس مدل سورگیت مخزن جهت استفاده در مطالعات ضربتی

100,000 ﷼ 100000.0 IRR 100,000 ﷼

100,000 ﷼

    امکان ارائه خدمت در این ترکیب وجود ندارد لطفا کارگزار یا محل دیگری را انتخاب فرمائید.