" آنالیزور نقطه شبنم هیدروکربن و آب با استفاده از تکنولوژی آینه سردشونده و براساس تغییر میزان پراکندگی نور لیزر - نسخه تحقیقاتی"

100,000 ﷼ 100000.0 IRR 100,000 ﷼

100,000 ﷼

    امکان ارائه خدمت در این ترکیب وجود ندارد لطفا کارگزار یا محل دیگری را انتخاب فرمائید.