آنتی ژن نوترکیبNP مورد استفاده در کیت های الایزای CoVID-19جهت تشخیص IgMو IgG (تولید شده در سویه ی یوکاریوت)

100,000 ﷼ 100000.0 IRR 100,000 ﷼

100,000 ﷼

    امکان ارائه خدمت در این ترکیب وجود ندارد لطفا کارگزار یا محل دیگری را انتخاب فرمائید.